Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

UCERT

Οι συνέπειες της κατανάλωσης μη ασφαλών τροφίμων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες στην υγεία. Τα πρότυπα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων του ISO, βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να ελέγχουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων, παράλληλα με τη συνεργασία τους με άλλα πρότυπα διαχείρισης ISO, όπως το ISO 9001. Εφαρμόσιμο σε όλους τους τύπους παραγωγών, το ISO 22000 παρέχει ένα επίπεδο διαβεβαίωσης εντός της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, βοηθώντας τα προϊόντα να διασχίζουν τα σύνορα και παρέχοντας στους ανθρώπους τρόφιμα που μπορούν να εμπιστευτούν.

Το ISO 22000 έχει ισχύ για όλους τους οργανισμούς στη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο που υπάγονται. Ακολουθώντας την ίδια δομή υψηλού επιπέδου (HLS) με άλλα πρότυπα συστήματος διαχείρισης ISO, όπως το ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας), έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες διαδικασίες διαχείρισης ενός οργανισμού, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα.

Το ISO 22000 ενσωματώνει τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου (HACCP), καθώς και των βημάτων εφαρμογής που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή Codex Alimentarius. Μέσω ελεγχόμενων απαιτήσεων, συνδυάζει το σχέδιο HACCP με προαπαιτούμενα προγράμματα. Η ανάλυση επικινδυνότητας είναι το κλειδί για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς η διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνου βοηθά στην οργάνωση των γνώσεων που απαιτούνται για την καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού μέτρων ελέγχου.

Το ISO 22000 προϋποθέτει, ότι όλοι οι κίνδυνοι που εύλογα αναμένεται να προκύψουν στην τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που μπορεί να σχετίζονται με τον τύπο της διαδικασίας και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται, προσδιορίζονται και αξιολογούνται ανάλογα. Επομένως, παρέχει τα μέσα να καθοριστεί και να τεκμηριωθεί ο λόγος που κάποιοι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι είναι απαραίτητο να ελέγχονται από έναν συγκεκριμένο οργανισμό, και γιατί για άλλους δεν απαιτείται.

Σε τι ωφελεί μια επιχείρηση η εφαρμογή του προτύπου ISO 22000;

Το ISO 22000 επιτρέπει στους οργανισμούς να δημιουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, που τους βοηθά να βελτιώσουν τη συνολική απόδοσή τους όσον αφορά το ζήτημα των ασφαλών τροφίμων. Τα βασικά πιθανά οφέλη από τη χρήση του προτύπου περιλαμβάνουν:

· Την ικανότητα συνεχούς παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σχετικές με τα τρόφιμα, που είναι ασφαλείς και πληρούν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

· Βελτιωμένη διαχείριση των κινδύνων στις διαδικασίες ασφαλούς επεξεργασίας των τροφίμων.

· Επίδειξη ισχυρών συνδέσμων με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Codex Alimentarius, ο οποίος αναπτύσσει οδηγίες προς τις κυβερνήσεις σχετικά με την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων.