Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Φορτοεκφορτωτής Λιμένα ή Ξηράς

UCERT

Με απόφαση της υπ’ αριθμ. 433ης / 26-1-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η UCERT έλαβε την έγκριση για την Διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς. Η απόφαση αυτή έρχεται να καλύψει το κενό της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 228536/ΦΕΚ Β 12 (10-1-2018) η οποία και περιγράφει το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης και πιστοποίησης του αντίστοιχου επαγγελματικού περιγράμματος.

Για τη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Ξηράς αναπτύσσονται και παρέχονται Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών. Tο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών μπορούν να παρακολουθούν οι ενταγμένοι στο Μητρώο Α΄ Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς, καθώς και οι ενταγμένοι στo Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς. Η πιστοποίηση των δεξιοτήτων του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλον διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), κατά ISO/IEC 17024, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του οικείου Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, διακρίνεται σε δύο (2) Μέρη, Θεωρητικό Μέρος και Πρακτικό Μέρος και είναι συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα (150) ωρών, εκ των οποίων εκατόν είκοσι (120) ώρες Θεωρητικό Μέρος και τριάντα (30) ώρες Πρακτικό Μέρος. Το περιεχόμενο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς, μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική Κ.Υ.Α.