Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων

Specialized Professional User

Πιστοποιητικό UCERT | Specialized Professional User

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση της UCERT αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Τομέας Ψηφιακής Ενημέρωσης

ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διεξάγει έρευνα αγοράς, να εκτιμά τις παραμέτρους της αγοράς και του ανταγωνισμού, τους παράγοντες των εξελίξεων και των αναγκών του κοινού, να σχεδιάζει και να υλοποιεί την ιδανική στρατηγική μάρκετινγκ που θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και, με βάση τις αρχές του κλασικού και του ψηφιακού μάρκετινγκ και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, να οργανώνει και να διαχειρίζεται ιστοσελίδες με περιεχόμενο ενημερωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(Data Protection Officer-DPO)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

Τομέας Οικονομίας,
Διοίκησης και Νομικής

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους παράγοντες που συνθέτουν την οργανωσιακή κουλτούρα, την επιρροή και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εργαζόμενους καθώς και μεταξύ αυτών και της επιχείρησης, τη σημασία και τους τύπους των μορφών της οργανωσιακής κουλτούρας και τη διαδικασία της οργανωτικής αλλαγής. Όπως επίσης να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα προβλήματα της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου, να αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της ικανότητας οργάνωσης του χρόνου ως οργανωτικής ικανότητας και να εφαρμόζει τις τεχνικές και μεθόδους για την επίτευξη ορθής διαχείρισης χρόνου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να διενεργεί τις απαιτούμενες μελέτες αξιολόγησης της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης ενός κτιρίου και να προτείνει τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις. Και, γνωρίζοντας τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, να σχεδιάζει το πλάνο υλοποίησης του έργου, να οργανώνει και να διαχειρίζεται το φυσικό του αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, τους ανθρώπινους πόρους, τις προμήθειες, τους κινδύνους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του έργου και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση έργου με χρήση Η/Υ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MARKETING / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη χρησιμότητα της υιοθέτησης μιας «πράσινης» στρατηγικής marketing, τον προσανατολισμό της στρατηγικής του πράσινου marketing, το μείγμα marketing και πώς επηρεάζει το πράσινο marketing, την ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω του πράσινου marketing, την έννοια και τις τεχνολογίες των πράσινων κτιρίων, και να μπορεί να συμμετέχει στον σχεδιασμό ενός πλάνου marketing πράσινων κτιρίων και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για για να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ, να εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, να παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών, να φροντίζει την είσπραξη λογαριασμών και την εξόφληση οφειλών, να διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία, να παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών, να συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας. Όπως επίσης να κατανοεί τον τρόπο άσκησης του σύγχρονου μάνατζμεντ, τα συστήματα διοίκησης και τη σωστή χρήση εργαλείων για αποτελεσματική διοίκηση, ώστε να μπορεί να οργανώνει και να συντονίζει διοικητικές δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τους «επαγγελματικούς κινδύνους», δηλαδή τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι προέρχονται από την έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος, να εντοπίζει τις πηγές κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία, να εξακριβώνει τους δυνητικούς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κινδύνους που προέρχονται από τις παραγωγικές διαδικασίες, να κάνει εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια και να προγραμματίζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες πρόληψης. Όπως επίσης να γνωρίζει, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, τις διαδικασίες αναγγελίας, καταγραφής και διερεύνησης των εργατικών ατυχημάτων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την υποστήριξη της διοίκησης χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών και μεθόδων διοικητικής υποστήριξης, επικοινωνίας και οργάνωσης. Συγκεκριμένα, να χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης της επιχείρησης, να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση ανώτερων υπαλλήλων, να διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, να διαχειρίζεται θέματα πελατών, προμηθευτών και συνεργατών όταν είναι απαραίτητο και να χρησιμοποιεί άριστα τον ηλεκτρονικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τις μηχανές γραφείου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αναπτύσσει επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα. Συγκεκριμένα, να κατανοεί πληροφορίες, να επικοινωνεί για καθημερινά πρακτικά ζητήματα στον χώρο εργασίας, και γενικά, με βάση τις επαγγελματικές απαιτήσεις, να επιτυγχάνει ορθή επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών, σύντομων παρουσιάσεων ή/και κοινωνικής συναναστροφής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα είδη κρίσεων και καταστροφών, να έχει πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της διαχείρισης των καταστροφών και να γνωρίζει τους τρόπους και τα μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, τεχνολογικές καταστροφές). Όπως επίσης να γνωρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις των κρίσεων-καταστροφών, να οργανώνει ομάδες πυρασφάλειας, διάσωσης, εκκένωσης και διαφυγής, να γνωρίζει τη στρατηγική μείωσης των επιπτώσεων και αποκατάστασης της ομαλότητας και την επικοινωνιακή διαχείριση οποιασδήποτε κρίσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλα τα είδη κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών (φυσικές, τεχνολογικές, Na Tech), να κατανοεί το θεσμικό πλαίσιο και το ρόλο των αποκεντρωμένων οργάνων σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας με έμφαση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να γνωρίζει όλα τα στάδια διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων (προετοιμασία, αντιμετώπιση, αποκατάσταση) και να συμμετέχει στην εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων και κρίσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη θεωρία των αρχών και των εφαρμογών της οργάνωσης και διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τις μορφές των δημοσίων επιχειρήσεων, τα οργανογράμματα, την οργανωτική δομή, τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης, καθώς και το ρόλο και τους σκοπούς της λειτουργίας των Δημόσιων Οργανισμών στο σύνολο της οικονομίας του Κράτους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τομέας Εκπαίδευσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τομέας Ενέργειας
και Περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDING (ΕΠΙΠΕΔΟ 1)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΤΠΕ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ONLINE BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SOCIAL MEDIA)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τα δομικά στοιχεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα είδη δικτύων, τα στοιχεία που αποτελούν το διαδίκτυο, τα θέματα ασφάλειας στην πληροφορική, τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, τους αλγόριθμους και τις δομές των δεδομένων, τα δομικά στοιχεία των προγραμμάτων, τις βασικές έννοιες των λειτουργικών και των πληροφοριακών συστημάτων, τις πολιτικές ασφάλειας και τον Κώδικα Δεοντολογίας, τα μέσα προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις και τα κακόβουλα λογισμικά. Σε πρακτικό επίπεδο, να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων (ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεμονωμένων ή σε δίκτυο) μίας επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας (από τη φάρμα ως το «πιάτο») ώστε αφενός να διασφαλίζεται η ποιότητα του γαλακτοκομικού προϊόντος που προσφέρεται στον πελάτη, να προστατεύεται η υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος και η υγεία του καταναλωτή και αφετέρου να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον θα είναι σε θέση να κατανοεί την περιβαλλοντική διαχείριση σε όλη την αλυσίδα αξίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και τις ανάγκες του καταναλωτή από το σύνολο των συντελεστών παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΙΔΙΚΟΣ MOBILE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το άτομο που Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να κατανοεί τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες υποστηρίζουν την σχεδίαση και ανάπτυξη mobile εφαρμογών, αναπτύσσει καινοτόμες ιδέες και να παράγει προϊόντα, υπηρεσίες ή λειτουργικότητες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Κατασκευαστικός – Τεχνικός Τομέας

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΩΤΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (FACILITY MANAGER)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις βασικές αρχές μηχανολογίας και στοιχείων ηλεκτροτεχνίας, μηχανικής και τεχνολογίας υλικών, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας. Σε πρακτικό επίπεδο, να διεκπεραιώνει μελέτη έργου – κατασκευής μόνωσης, να συγκεντρώνει τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία, να εκτελεί εργασίες θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και τις επικουρικές εργασίες, τη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου και την τελική παράδοση ολοκληρωμένου έργου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Τομέας Τουρισμού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

E-COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETING

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING / ADVERTISING ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ο όρος «πολιτιστική βιομηχανία». Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζει τη λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών και τις μεθόδους του ολοκληρωμένου μάρκετινγκ/διαφήμισης για να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. Επιπλέον, αντιλαμβάνεται ότι οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους πολιτιστικούς οργανισμούς με την χρήση του διαδικτύου ως ένα ανοιχτό περιβάλλον αμφίδρομης επικοινωνίας µε το κοινό, προσφέρουν νέες δυνατότητες προβολής των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών οργανισμών και συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και στην ανάδειξή τους, μέσω της προβολής των πολιτιστικών δράσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το φάσμα των υπηρεσιών προς τον πελάτη των επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Ευεξίας και Αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών που αναζητά ο καταναλωτής, αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα υψηλής ποιότητας παροχών για την εξασφάλιση ψυχαγωγίας και ψυχικής ευεξίας, διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα παράπονα και κατέχει την τεχνική της σωστής επικοινωνίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ο κλάδος των επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Ευεξίας και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, γνωρίζει τη διαχείριση, την οργάνωση και τις μεθόδους διοίκησης των ΜΜΕ και ειδικότερα στον κλάδο του τουρισμού ψυχαγωγίας, ευεξίας και αθλητισμού, τις σύγχρονες τάσεις του τουρισμού, τους παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη του αναφερόμενου κλάδου, τον ρόλο του animateur στα ξενοδοχεία και τον συνεχώς εξελισσόμενο τουρισμό ευεξίας στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί το νομοθετικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών σε σχέση με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών, την ορολογία καθαρισμού/απολύμανσης/ μυοκτονίας/απεντόμωσης, τις μεθόδους χειρισμού χημικών προϊόντων και τις ιδιότητες προσμίξεων χημικών ουσιών, τις βασικές αρχές της οικολογίας και της χρήσης οικολογικών προϊόντων, της ανακύκλωσης και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ειδικότητά του. Συγκεκριμένα, να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που αφορούν την καθαριότητα και την τακτοποίηση των χώρων ευθύνης του, με όλα τα απαραίτητα υλικά και τον αναγκαίο εξοπλισμό, παρέχοντας ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, τις στρατηγικές εξυπηρέτησης των πελατών και επανόρθωσης ενός παραπόνου, τις βασικές αρχές οροφοκομιακής τέχνης, τις γενικές αρχές καλλωπισμού και διευθέτησης των υπνοδωματίων, τη διαδικασία προετοιμασίας εξοπλισμού και υλικών καθαριότητας, και να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τον ιματισμό των υπνοδωματίων. Συγκεκριμένα, να δημιουργεί το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού των δωματίων και λοιπών χώρων, να φροντίζει για τη διαχείριση των λινών και του ιματισμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης και την προμήθεια καθαρών λινών στους εργαζόμενους του τμήματος οροφοκομίας, να διαχειρίζεται τον εξοπλισμό ορόφου, τις βλάβες και τα απολεσθέντα αντικείμενα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Τομέας Εστίασης
και Τροφίμων – Ποτών

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

BARISTA

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΡΕΟΤΕΧΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις αρχές της επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, της αξιολόγησης της ποιότητας των πρώτων υλών των τελικών προϊόντων, της λειτουργίας της παραγωγής, της αποθήκευσης και της διαχείρισης πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, της καθαριότητας και της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού με βάση τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, να εκτελεί όλες τις εργασίες της αλυσίδας της παραγωγικής διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σκεύη και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, από την αποθήκευση των πρώτων υλών, την μεταφορά στον χώρο επεξεργασίας, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, την παράδοση των προϊόντων, την εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής, όπως, επίσης, και την κατάλληλη εκπαίδευση των νέων εργαζομένων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 •  Ηλικία 18 ετών και άνω
 •  Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις βασικές αρχές τεχνολογίας, μικροβιολογίας και χημείας τροφίμων και ποτών, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τη χημική και μικροβιολογική σύσταση αυτών, να κατανοεί τις προδιαγραφές επισήμανσης τροφίμων και ποτών, τους βασικούς κανόνες και κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών με βάση την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους κυριότερους φυσικούς, χημικούς και μικροβιολογικούς κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισης του πολλαπλασιασμού των μικροβίων, καθώς και τους τρόπους καταστροφής τους. Συγκεκριμένα, να μπορεί να σχεδιάζει τις διαδικασίες δειγματοληψίας, να καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου που θα εφαρμοστούν, να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους, να αξιολογεί εργαστηριακά αποτελέσματα, να αναγνωρίζει, εντοπίζει και παρεμποδίζει τους κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων από επιμολύνσεις και μικροοργανισμούς στον εργασιακό χώρο, και γενικότερα να βελτιώνει και να τυποποιεί όλες τις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες της επιχείρησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί την έννοια των τουριστικών υπηρεσιών, τις δραστηριότητες που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων παραγωγής και διάθεσης, των επιχειρήσεων προσφοράς φαγητού – ποτού, του συνόλου της αλυσίδας των επισιτιστικών δραστηριοτήτων και της οργάνωσης των χώρων επισιτισμού. Σε πρακτικό επίπεδο, και ανάλογα με την εργασία του (σερβίρισμα, κουζίνα, μπαρ, μπουφέ), να εφαρμόζει τις απαραίτητες

μεθόδους προετοιμασίας του χώρου εστίασης-αναψυχής, ώστε να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες, τις αναγκαίες μεθόδους επιμέλειας και οργάνωσης της λειτουργίας της κουζίνας, της προετοιμασίας, παρασκευής και παράθεσης εδεσμάτων, τις μεθόδους προετοιμασίας του χώρου και του εξοπλισμού του μπαρ για την παρασκευή ποτών και αναμίξεων (κοκτέιλ), καθαρισμού του πάγκου εργασίας και σερβιρίσματος, και τις μεθόδους προετοιμασίας του χώρου του μπουφέ, με στόχο να ετοιμάζει παραγγελίες που θα παραλαμβάνει από τον σερβιτόρο, τηρώντας πάντα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να ικανοποιήσει τους πελάτες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας (από τη φάρμα ως το «πιάτο») ώστε αφενός να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος κρέατος που προσφέρεται στον πελάτη, να προστατεύεται η υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος και η υγεία του καταναλωτή και αφετέρου να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον θα είναι σε θέση να κατανοεί την περιβαλλοντική διαχείριση σε όλη την αλυσίδα αξία, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και τις ανάγκες του καταναλωτή από το σύνολο των συντελεστών παραγωγής προϊόντων κρέατος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας (από τη φάρμα ως το «πιάτο») ώστε αφενός να διασφαλίζεται η ποιότητα του γαλακτοκομικού προϊόντος που προσφέρεται στον πελάτη, να προστατεύεται η υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος και η υγεία του καταναλωτή και αφετέρου να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον θα είναι σε θέση να κατανοεί την περιβαλλοντική διαχείριση σε όλη την αλυσίδα αξίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και τις ανάγκες του καταναλωτή από το σύνολο των συντελεστών παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Τομέας Εμπορίου,
Εφοδιασμού και Μεταφορών

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ - ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις αρχές των λιανικών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων, της εξυπηρέτησης και πληροφόρησης πελατών. Συγκεκριμένα, ως υπάλληλος εμπορικού καταστήματος λιανικού εμπορίου να εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων με σκοπό τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και τη δημιουργία νέων, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, τις τεχνικές διεκπεραίωσης παραγγελίας με ηλεκτρονικό τρόπο, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο, να είναι οργανωτικός, να έχει ομαδικό πνεύμα, να χρησιμοποιεί έντυπα και ηλεκτρονικά εργαλεία καταγραφής παραγγελίας, και να χειρίζεται άνετα ηλεκτρονικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογιστικού λογισμικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να είναι πλήρως καταρτισμένο σε θέματα αποτελεσματικών τεχνικών πωλήσεων και επικοινωνίας με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων δεξιοτήτων και στάσεων που θα του ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα του και τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας / ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων απασχόλησης του σύμφωνα με την στρατηγική του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις αρχές διαχείρισης του δικτύου που συμμετέχει στην απώτερη παροχή πακέτων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία απευθύνονται στους τελικούς καταναλωτές. Συγκεκριμένα, να συμμετέχει στη διαχείριση όλης της διαδικασίας μεταφοράς και αποθήκευσης των πρώτων υλών, ημιέτοιμων και ολοκληρωμένων αγαθών από τα σημεία προέλευσης προς τα σημεία κατανάλωσης, και να χειρίζεται άνετα ηλεκτρονικά προγράμματα λογιστικού λογισμικού, κοστολόγησης και διαχείρισης αποθήκης και μεταφορών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις αρχές

διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, της λειτουργίας των διεθνών μεταφορικών δικτύων, τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, να κατέχει τις βασικές γνώσεις της λογιστικής και της κοστολόγησης, τη νομοθεσία του κλάδου και το διεθνές και ελληνικό δίκαιο μεταφορών, τις νέες τεχνολογίες, να γνωρίζει τα είδη εξοπλισμού αμφίδρομης μεταφοράς των αγαθών μέσα στις αποθήκες, τον τρόπο διαχείρισης αποθεμάτων και τις μεθόδους αποθήκευσης. Συγκεκριμένα, να είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη λειτουργία της διαμεταφορικής εταιρίας και να μπορεί να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που αφορούν τη μεταφορά, τη συγκέντρωση, την αποθήκευση, τη διαχείριση, τη συσκευασία ή τη διανομή αγαθών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τις επιχειρησιακές διαδικασίες λειτουργίας της αποθήκης μέσα από σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και πρακτικών και τις βασικές αρχές και τεχνικές της επιχειρησιακής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών. Συγκεκριμένα, να συμμετέχει στη λειτουργική οργάνωση αποθήκης, στην οργάνωση παραλαβής, στην οργάνωση συλλογής (ή διαλογής) και διεκπεραίωσης παραγγελιών, στην οργάνωση απογραφής, να χειρίζεται συσκευές αυτοματισμού γραφείου και εποπτικά μέσα, να αξιοποιεί τις δυνατότητες των εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, των εργαλείων μηχανοργάνωσης και των ειδικών εφαρμογών λογισμικού για την άντληση, συγκέντρωση και ταξινόμηση των δεδομένων και να χειρίζεται συστήματα, όπως ERP,MRP I & MRP II, WMS κ.λπ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Τομέας Ένδυσης – Υπόδησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατανοεί τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων υψηλής αισθητικής, τη διάκριση μεταξύ ανάπτυξης νέου προϊόντος και επανασχεδιασμού προϊόντος, τον κύκλο ζωής προϊόντων υψηλής αισθητικής, τις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών για ανάλογα προϊόντα, τις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και τις επιτυχημένες στρατηγικές προώθησης και τιμολόγησης νέων προϊόντων υψηλής αισθητικής. Συγκεκριμένα, να αντιλαμβάνεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο ενός νέου προϊόντος υψηλής αισθητικής στην αγορά, να διενεργεί τεκμηριωμένη έρευνα όσον αφορά το νέο, να χρησιμοποιεί εποικοδομητικά τις διάφορες πηγές έμπνευσης σε συνδυασμό με τα βασικά κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς (γεωγραφικά, δημογραφικά, ψυχογραφικά, αγοραστικής συμπεριφοράς), δημιουργώντας καινοτόμα και ελκυστικά προϊόντα υψηλής αισθητικής, να αναλύει τις ανάγκες των πελατών, να παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησης και να αναπτύσσει ολοκληρωμένες στρατηγικές τοποθέτησης και κατάλληλες μεθόδους διανομής για το προϊόν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοεί τη γενική μεθοδολογία εφαρμογής του συστήματος ποιοτικού ελέγχου, το νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο ποιότητας, τη διαδικασία σχεδιασμού διεργασιών παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης του συστήματος ποιότητας και των προϊόντων και τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή. Συγκεκριμένα, να μπορεί να εφαρμόζει τα κριτήρια για την επιλογή μεθόδου ελέγχου ποιότητας, να ερμηνεύει τις απαιτήσεις της βιομηχανικής αγοράς και να τις ενσωματώνει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του προϊόντος, να εφαρμόζει τις αρχές και τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας, να σχεδιάζει τις κατάλληλες οργανωτικές δομές για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, να αναπτύσσει σχέδιο διασφάλισης ποιότητας, να αξιοποεί αποτελεσματικά τους επιχειρησιακούς πόρους για την εφαρμογή των σχεδίων διασφάλισης ποιότητας, να πραγματοποιεί τις δραστηριότητες του σχεδιασμού της ποιότητας και να εκπονεί διαγνωστική μελέτη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΣ - ΓΟΥΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να κατασκευάζει πλέτερ και γουναρικά από αποκόμματα (προετοιμασία, επιλογή αποκομμάτων, σχεδίαση πατρόν, γάζωμα και ράψιμο των αποκομμάτων, ολοκλήρωση της κατασκευής, ποιοτικός έλεγχος και σιδέρωμα), να κατασκευάζει γουναρικά από γουνοδέρματα (επιλογή πρώτων υλών και υλικών και έλεγχος της ποιότητας αυτών, παραλαβή δεψασμένων δερμάτων, άνοιγμα-τέντωμα-στέγνωμα-καθάρισμα των δερμάτων, εφαρμογή του πατρόν, ολοκλήρωση της κατασκευής, ποιοτικός έλεγχος και σιδέρωμα-πακετάρισμα-αποθήκευση) και να επιδιορθώνει γουναρικά από αποκόμματα και γουνοδέρματα (εντοπισμός ελαττωμάτων, άνοιγμα και ξήλωμα, επιδιορθώσεις, κλείσιμο και ποιοτικός έλεγχος).

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 • Ηλικία 18 ετών και άνω
 • Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης: αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981)

Πολιτική Ποιότητας

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων

Για πληροφορίες σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα κάθε σχήματος πιστοποίησης (εξεταστέα ύλη, τρόπος εξέτασης κ.ά.) επικοινωνήστε με τον Φορέα στο τηλέφωνο 210 710 1410.