Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 29993 Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μάθησης εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης

UCERT

Το ISO 29993:2017 καθορίζει απαιτήσεις για υπηρεσίες μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων δια βίου μάθησης (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση είτε εντός της εταιρείας, είτε με εξωτερική ανάθεση). Αυτές περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες μάθησης παρέχονται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Μάθησης-ΠΥΜ (Learning Service Provider-LSP) που απευθύνονται στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και σε χορηγούς που αποκτούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό των εκπαιδευομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι ότι καθορίζονται οι στόχοι της μάθησης και αξιολογούνται οι υπηρεσίες, και ότι περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο. Η μάθηση μπορεί να είναι δια ζώσης, με τη μεσολάβηση τεχνολογίας ή με συνδυασμό των δύο.

Σε περιπτώσεις όπου ένας οργανισμός εκτός από προϊόντα (δηλαδή αγαθά και υπηρεσίες) παρέχει και υπηρεσίες μάθησης, το ISO 29993:2017 ισχύει μόνο για τις ίδιες τις υπηρεσίες μάθησης.