Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

ISO 21001 Σύστημα Διαχείρισης Οργανισμών Εκπαίδευσης

UCERT

Το ISO 21001:2018 καθορίζει απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Οργανισμών Εκπαίδευσης-ΣΔΕΟ (Management System for Educational Organizations-EOMS) όταν ένας οργανισμός εκπαίδευσης:

  • χρειάζεται να επιδείξει την ικανότητά του να υποστηρίζει την απόκτηση και ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω διδασκαλίας, μάθησης ή έρευνας.
  • στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των μαθητών, των άλλων δικαιούχων και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΕΟ του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων δικαιούχων.

Όλες οι απαιτήσεις του ISO 21001:2018 είναι γενικές και προορίζονται να ισχύουν για κάθε οργανισμό που χρησιμοποιεί πρόγραμμα σπουδών για την υποστήριξη της ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω διδασκαλίας, εκμάθησης ή έρευνας, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος ή τη μέθοδο παράδοσης.

Το ISO 21001:2018 μπορεί να εφαρμοστεί και σε οργανισμούς των οποίων η βασική δραστηριότητα δεν είναι η εκπαίδευση, αλλά παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης ή/και επιμόρφωσης.