Όροι Χρήσης Πιστοποιητικού STANDARD OFFICE USER διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ

Όροι Χρήσης Πιστοποιητικού STANDARD OFFICE USER
1. Το παρόν Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ (Βασικό Επίπεδο) STANDARD OFFICE USER και έγκυρα φωτοαντίγραφα αυτού, δύναται να χρησιμοποιηθούν ως επίσημα αποδεικτικά πιστοποίησης γνώσεων μόνο για τα αναγραφόμενα σε αυτό γνωστικά αντικείμενα.
2. Το παρόν Πιστοποιητικό δύναται να επιδεικνύεται ως αποδεικτικό πιστοποίησης γνώσεων μόνο για τα αναγραφόμενα σε αυτό γνωστικά αντικείμενα και μόνον κατόπιν σχετικής απαίτησης.
3. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού δύναται να δηλώνει την κατοχή του και να το προβάλλει μόνο για τα αναγραφόμενα σε αυτό γνωστικά αντικείμενα.
4. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού οφείλει να μην το χρησιμοποιεί με τρόπο παραπλανητικό ή αντικανονικό.
5. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού οφείλει να μην δηλώνει οτιδήποτε σχετικό με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση που μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητικό ή αντικανονικό.
6. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού οφείλει να ενημερώσει άμεσα την UCERT για θέματα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά του να συνεχίσει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πιστοποίησης.
7. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού οφείλει να διακόψει άμεσα κάθε χρήση και αναφορά σε αυτό, αν έχει ανακληθεί ή αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο.
8. Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού οφείλει να επιστρέψει άμεσα στην UCERT οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποίησης σχετίζονται με το υπό ανάκληση ή απόσυρση πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου.
9. Η χρονική διάρκεια ισχύος του παρόντος Πιστοποιητικού είναι πενταετής, σύμφωνα με το διαπιστευμένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 καθεστώς του.

 

STANDARD OFFICE USER Certificate Usage Terms
1. This Certificate of IT Knowledge or Computer Usage (Basic Level) – STANDARD OFFICE USER as well as valid reproductions of same, may be used as official proof of certified knowledge only for the modules described herein.
2. This Certificate may be presented on demand, as proof of certified knowledge only for the modules described herein and only pending relevant permission.
3. The holder of this certificate may declare and display possession of said certificate only for the modules described herein.
4. The holder of this certificate may not use it in any misleading or otherwise improper manner.
5. The holder of this certificate may not state anything with regard to this particular certification that may be construed as misleading or otherwise improper.
6. The holder of this certificate must immediately inform UCERT of matters that can affect his/her capability to continue to fulfil the certification requirements.
7. The holder of this certificate must cease any usage or mention of said certificate immediately upon its revocation or withdrawal regardless of reason.
8. The holder of this certificate must return all documents relevant to the certificate being revoked or withdrawn, including the certificate itself, to UCERT immediately.
9. This certificate is accredited according to ELOT EN ISO/IEC 17024 and is valid for five (5) years.