Διαπίστευση του Φορέα Πιστοποίησης UCERT από το Ε.ΣΥ.Δ.

UCERT | Διαπίστευση ΕΣΥΔ

Ο Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού UCERT έγινε Διεθνής μετά και την διαπίστευσή του από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC17024:2012